Selberg Arkitekter

Planlegging handler om å forme fremtiden på best mulig måte og om å skape byer og steder som vi og vår fremtidige generasjon ønsker å leve i. Vi planlegger for en forutsigbar og trygg fremtid som samtidig skal bli spennende og full av muligheter.Sigbjørn Lorås Hessaa

Sigbjørn Lorås Hessaa

Sigbjørn har en master i fysisk planlegging og en bachelor i arkeologi fra NTNU. Han ble uteksaminert våren 2011. Sigbjørn har tidligere jobbet i Plan arkitekter og Kristiansand kommunes planavdeling. Han ble ansatt i Selberg Arkitekter høsten 2018.

Sigbjørn har erfaring i fra både det offentlige og det private før han startet i Selberg Arkitekter. Som arealplanlegger har han jobbet på prosjekter som tilrettela for både store og små boligprosjekter, friområder, studentboligprosjekter og næringsbygg. Han fikk god erfaring som både teknisk tegner og som ansvarlig for utarbeidelse av planmateriell fra planoppstart til vedtatt plan. I kommunen utarbeidet han saksfremstillinger og behandlet saker for et bredt spekter av boligprosjekter, veg- og infrastrukturprosjekter, fritidsboliger, barnehager og skoler.  Han har også deltatt i kommunens tverrsektorielle prosjekter og i de tverrfaglige samarbeidsgruppene, både for å løse de interne prosessene og for å bidra inn i kommunens enkeltprosjekter på kommuneplannivå.

Sigbjørn har bred erfaring og god innsikt i planprosesser sett fra begge sider av bordet. Han har jobbet tett på private utbyggere og offentlige aktører for å sammen løse komplekse planprosesser. Han har erfaring med utarbeidelsen av det konkrete planmateriale som teknisk tegning av plankart, utforming bestemmelser, planbeskrivelser og andre utredninger og analyser.