Selberg Arkitekter

Arkitektur

Sivilarkitektene i Selberg Arkitekter har bred erfaring innenfor planlegging og prosjektering av offentlige og private bygg i Trondheim. Vi jobber i alle faser fra utredninger og utarbeidelse av regulerings- og bebyggelsesplaner til skisseprosjekt og videre til arbeidstegninger og oppfølging på byggeplass.

Våre arkitekter i Trondheim har erfaring fra et bredt spekter av byggeprosjekter, bl.a. helsehus, kulturhus, skoler og undervisningsbygg, barnehager, boliger, kontor- og forretningsbygg, industriarkitektur, broer mm. Selberg Arkitekter har spisskompetanse på omsorgsboliger, barnehager, boliger og varehus.

Tilnærming
Vi ønsker å arbeide konseptrettet og nyskapende. Gjennom vår tverrfaglige tilnærming har vi fokus på å belyse viktige momenter tidlig i prosjektet. Det er da mulig å etablere et konsept som er robust mht. form, prosess og framdrift. Konseptet utarbeides med utgangspunkt i prosjektets premisser og som et svar på intensjonene som er definert i oppgaven. Vi står for helhetlige løsninger med vekt på et rent og lesbart formspråk. Byggets funksjon og bruk er basis for utformingen, og materialer og tekniske løsninger skal tilpasses bruk og framtidig vedlikehold. Planløsninger skal også kunne endres over tid og tilpasses til nye behov.

Miljø og energi
Vi ønsker å prosjektere i et miljøvennlig perspektiv. Et arealeffektivt bygg gir mindre inngrep, har mindre arealer å drifte og vedlikeholde, og trenger mindre tilførsel av energi.

Vi har god og oppdatert kompetanse på problematikk knyttet til valg av miljøvennlige materialer og overflatebehandling. Vi ønsker å være ledende innen utvikling av energioptimaliserte prosjekter til beste for tiltakshaver og samfunnet.

Gruppeleder arkitektur

Mette Putz

Mobil: 922 23 029
mette@selberg.no