Selberg Arkitekter

Kunngjøring for igangsatt detaljregulering for Ler, Melhus kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan for BL1 Ler.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligbygging på Våttåsen på Ler. Planområdet er lokalisert på Ler, syd for Melhus sentrum. I kommuneplanens arealdel for Melhus kommune 2012-2025 er området avsatt til boligbebyggelse og LNF. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse. Planen legger opp til cirka 100 boenheter. Tiltakshaver er Skifer Eiendom. Selberg Arkitekter er forslagsstiller.

Det er avklart i oppstartsmøte med Melhus kommune at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til runar@selberg.no innen 11.08.2017. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Runar Walberg, tlf. 92 47 28 13.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Les mer om planarbeidet her:

http://www.melhus.kommune.no/detaljregulering-ble1-ler-varsel-om-igangsatt-planarbeid.6012052-340826.html