Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt detaljregulering for Okstad skole, Trondheim kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang arbeid med reguleringsplan over bakken for del av eiendom gnr/bnr 321/8, 321/9, 321/22, 321/24, 320/122 med flere i Trondheim kommune.

Planområdet ligger på Okstad like øst for E6, og cirka 6 kilometer syd for Trondheim sentrum. Tiltakshaver er Trondheim kommune v/Trondheim eiendom. Selberg Arkitekter er forslagsstiller.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en utvidelse av Okstad skole. Det ligger en mulighetsstudie, gjennomført av Norconsult, til grunn for plangrepet. En økning i antall elever gir behov for en større skolegård. Skolegården skal utvides i henhold til krav for uteareal for det nye elevtallet. Den nye bygningsmassen vil ligge på deler av dagens parkeringsareal. Det skal derfor erverves areal til ny parkering. Ved å kjøpe fri to boligtomter, planlegges det å anlegge ny parkering øst for nybygget, samt på deler av den eksisterende parkeringsplassen. Prosessen med oppkjøp er igangsatt.

Det er avklart i oppstartsmøte med Trondheim kommune at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning.
Området er i gjeldende kommuneplan – kommuneplanens arealdel 2012-2024 i hovedsak regulert til offentlig formål. Den nordøstre delen av planområdet er regulert til bolig. Østre del og søndre del av området er regulert til grønnstruktur. Området regulert til grønnstruktur inngår i hensynssone bevaring naturmiljø.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til siv@selberg.no innen 30.03.2017. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf. 918 21 734.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.