Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for Bruholmjordet, del av gnr./bnr. 68/33 m.fl, Ørland kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for del av eiendom gnr./bnr 68/33, 68/2 og 68/46 i Ørland kommune.

Planområdet omfatter Bruholmjordet (eksisterende dyrka mark) og friluftsområdet Bruholmen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse på Bruholmjordet. Planforslaget skal ikke endre på statusen til Bruholmen som et statlig sikret friluftsområde, og tilgjengeligheten for allmennheten skal sikres i planforslaget. Areal mellom framtidig boliger og Hovsfjæra fuglefredningsområde (Ramsarområde) inkluderes slik at en kan etablere en buffersone med avbøtende tiltak. Detaljvurderinger med hensyn til dette vil være en del av det videre planarbeidet.

Området ligger sentralt langs fylkesveg 710 med gang- og sykkelveg og kollektivtilbud, omtrent 1,6 km fra Brekstad sentrum. Planområdet er totalt ca. 142 daa. Selve utbyggingsområdet for boligbebyggelse er ca. 66 daa brutto. Tiltakshaver er Varmbohus.

Som grunnlag for arbeidet med planen skal det ikke fastsettes planprogram eller utarbeides konsekvensutredning.

Planstatus

I kommuneplanens arealdel for 2014-2026 er området lagt ut til boligbebyggelse og LNFR. Bruholmjordet, felt B15 i KPA, ble behandlet i kommunaldepartementet etter innsigelse fra Fylkesmannen. Kommunaldepartementet godkjente planlagt boligområde B15 i KPA 2014-2026, som redegjort for i brev (ref. 15/2423-4) datert 17.12.2015.

Gjeldene detaljregulering for området er Brekstadbukta-Bruholmen (1621198304), stadfestet 10.11.1983. Bruholmjordet er regulert til jordbruk, mens Bruholmen er vist som friluftsområde. Det går en kraftlinje med tilhørende faresone gjennom området.

Planforslaget

Planlagt boligbebyggelse på Bruholmjordet skal framstå som en utvidelse av Brekstad med tett-lav bebyggelse med et urbant preg. Dette sees i sammenheng med kommunens visjon for å utvikle Brekstad til en attraktiv og konsentrert kystby. Vedtaket om å legge ny kampflybase på Ørland medfører en periode med vekst og utvikling der kommunen har beregnet et boligbehov på 900 enheter.

Bebyggelsen skal utgjøre et alternativ til leilighetsbygg i sentrum og øvrig eneboligakse i retning Bjugn. Det planlegges for en utnyttelse på 3-3,5 boliger per daa brutto. Målsettingen er en maritim karakter som spiller på stedegne tradisjoner og kvaliteter. Det tenkes i hovedsak trehusbebyggelse med saltak.

Viktig tema som vil vurderes som en del av planarbeidet er klimatilpasning (havnivåstigning/stormflo, vind og nedbør) og forhold knyttet opp mot Bruholmen friluftsområde og Hovsfjæra fuglefredningsområde i øst. For sistnevnte er det tenkt å benytte overvannshåndtering som et avbøtende tiltak ved å for eksempel lage en fordrøyningsdam med tilhørende vegetasjon i bufferarealet mellom boligbebyggelse og fuglefredningsområdet.

Ørland kommune arbeider for tiden med å lage en forvaltningsplan for det statlig sikrede friluftsområdet på Bruholmen der tiltak for bedre tilrettelegging av området beskrives.

Det kan være aktuelt med makeskifte på enkelte eiendommer.

Innspill og videre prosess

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til bente@selberg.no innen 20.01.2017. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Bente Bolme Aasetre, tlf. 99554016.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.