Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for Flatåsen idrettshall

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr./bnr. 194/374, 194/529, 194/1 og 190/147 m.fl i Trondheim kommune. Som grunnlag for arbeid med planen er det ikke krav til planprogram eller konsekvensutredning.

Planområdet ligger i bydelen Flatåsen, nord for Flatåsen skole (nedre bygg). Planområdet er ca. 27,5 daa. Tiltakshaver er Trondheim kommune v/Utbyggingsenheten.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny idrettshall på Flatåsen. Ulike alternativer for hall innenfor planområdet vurderes som en del av planarbeidet. Viktige vurderingstema for arbeidet er blant annet trafikk og parkeringsbehov, konsekvenser for nærliggende bebyggelse (skole og boliger), grønnstruktur m.m.