Selberg Arkitekter

KUNNGJØRING OM IGANGSATT PLANARBEID FOR FURUHAUGEN, KLÆBU KOMMUNE

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid i Klæbu kommune for eiendommene gnr 37/1, 37/2 og 37/3, 36/24 og vegareal i tilknytning til fylkesveg 925, gnr 1925/3 og 4.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre masseuttak i området, med etterfølgende massedeponering for å tilbakeføre området til opprinnelig landskap.

Området er i gjeldende kommuneplan – kommuneplanens arealdel 2010-2021 avsatt som nåværende råstoffutvinning og Landbruk, natur og friluftsliv (LNF). I kommunedelplan for massedeponi er området avsatt til kombinasjonsformål for uttak og massedeponi. Planforslaget er i henhold til overordnet plan.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 29.05.2017. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/ Grim Almhjell, tlf. 908 83 073.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.