Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for fylkeshuset i Nordland

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for eiendom gnr./bnr. 138/3048 og del av 138/4722, i Bodø kommune. Planområdet er lokalisert i Bodø sentrum, Prinsens gate 100. Tiltakshaver er Nordland fylkeskommune. I utsendt varslingsbrev ble det ved en feil henvist til feil gårds- og bruksnummer, riktig henvisning er 138/3048.

Hensikten med planen er å utarbeide en detaljert reguleringsplan som legger til rette for utvidelse av det eksisterende Fylkeshuset med en ny kontorfløy. Nytt bygg er foreslått plassert i sørvestre del av eiendommen, og er tilknyttet eksisterende bygg med en glassforbindelse. Hovedinngang er planlagt sentralt på tomten, der naturlig gangatkomst vil være fra Nyholmsgata i øst, og via forplassen i sør. Kjøreatkomst til tomten er planlagt fra Nyholmsgata i øst, der man enkelt har atkomst til p-kjeller og en mindre andel bakkeparkering. Bygget er utformet slik at det dannes en åpen, inviterende forplass i tilknytning til hovedinngangen. Areal vest og sør for tilbygget planlegges benyttet til grønne uteareal og urbane byrom. 

Varslet planområde er ca. 10 daa og omfatter tomten 138/3048, samt vegareal til midtlinje i Hålogalandsgata, Fredensborgvegen og Nyholmsgata. Avgrensning mot Prinsens gate nord, følger nylig vedtatt reguleringsplan for kv. 99, Bodø sentrum (2016018). Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen. 

Tiltaket utløser ikke krav til fastsettelse av planprogram eller konsekvensutredning iht. Forskrift om konsekvensutredninger.

Åpent møte

I forbindelse med planarbeidet vil det bli avholdt et åpent møte 23.august kl.19.00 i Bodø Bylab. De som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til siv@selberg.no innen 03.09.2018. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf 918 21 734.

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan lastes ned her.

Offentlig ettersyn

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på nettsidene til Nordland fylkeskommune, Bodø kommune og Selberg Arkitekter AS.

Postet: Jul 2018 Kategori: