Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for gnr./bnr. 100/208, 100/413 m. fl.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for området som omfatter gnr./bnr. 100/208, 100/413 m. fl.

Planområdet ligger øst for Migosenteret, på Hallset, i Trondheim. Planområdet er totalt ca. 5,6 dekar. Tiltakshaver er Prosjektpartner Midt-Norge AS.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for leilighetsbygg på 2-4 etasjer. Planen legger opp til ca. 18 boenheter på eiendommen gnr/bnr 100/208.  Bakgrunnen for den vide planavgrensningen er utløst av ønske fra Trondheim kommune om å ta med Selsbakkvegen som skal reguleres til kjøreveg med tosidig fortau. Tiltaket faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredning.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til siv@selberg.no innen 29.06.2018. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf.  91 82 17 34.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.