Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for gnr./bnr. 16/501 og 16/502 på Jakobsli i Trondheim kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for eiendommene gnr./bnr. 16/501 og 16/502 i Trondheim kommune. Planområdet er lokalisert ved Yrkesskolevegen og Charlottenlund videregående skole på Jakobsli, og er ca. 37 daa. Tiltakshaver er Trondheim kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av boliger, forretninger og barnehage med tilhørende infrastruktur og grøntarealer. Eksisterende atkomstsituasjon fra Yrkesskolevegen er tenkt videreført i planen.

Kommunen har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.