Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for MIDT-NORGE TRAVBANE, ORKDAL (GNR. 19 BNR. 55 M.FL.)

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for Midt-Norge travbane, Orkdal (gnr.19 bnr. 55 m.fl.). Tiltakshaver er Leangentravets Eiendom AS.

Området er i dag vist som eksisterende travpark samt eksisterende og framtidig område for idrettsanlegg – travbane, i kommuneplanens areadel, vedtatt 28.01.2017, og regulert til travpark i reguleringsplan for Øverøyan Travpark, vedtatt 27.06.1989.

Formålet med ny reguleringsplan er å utvide dagens travbaneanlegg på Fannrem, for å legge til rette for Midt-Norge Travbane. Anlegget vil omfatte en større travbane, publikumsbygg, trenerstaller, stallbokser og parkering.

Planlagt veg som inngår i gjeldende reguleringsplan fra -89 vil bli opphevet av ny reguleringsplan for travanlegg.

Kommunen har i brev av 01.06.19 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. I det videre planarbeidet vil det bli utredet og avklart flere tema som VA, fordrøyning til dam, adkomster for gående og kjørende, parkering, grunnforhold, flom, naturverdier, støy og lys fra anlegget, jordflytting mv.

Alle de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Ytterligere opplysninger om planarbeidet kan leses her eller fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter AS, mob. 917 13 745.
Innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkitekter, Postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på epost til sigbjorn@selberg.no innen 16. august 2019.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.