Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for Tiller-ringen 142, Hårstad Minde 2 i Trondheim kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for området som omfatter gnr./bnr. 324/177, 325/220, 324/5, 325/156, 325/211 og deler av 324/3, 323/2364, 324/175, 324/117, 325/63, 325/61 og 325/62. Planområdet ligger ved Hårstad Minde, på Tiller, i Trondheim kommune.

Planområdet er ca. 41,1 dekar. Tiltakshaver er Nils Uhlin Hansens veg 76 AS.

I kommuneplanens arealdel for Trondheim kommune 2012-2024 er området regulert til fremtidig boligutbygging, nåværende tjenesteyting og grønnstruktur. Planområdet omfattes av Reguleringsplan for Heimstad Nordre og deler av Hårstad Minde (r0014n). Planen regulerer utbyggingsområder til bolig og offentlig barnehage, felles og offentlig grøntarealer, samt felles og offentlige trafikkområder.

Hensikten med planarbeidet er å omregulere et område med en vedtatt reguleringsplan fra 2007. I henhold til revisjon av kommuneplanens arealdel 2012-2024 er kravet til utnyttelse økt, fra minimum 3-5 boliger per dekar til 6 boliger per dekar. Planen legger opp til ca. 185-195 boenheter, som gir rundt 7 boliger pr. dekar.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til runar@selberg.no innen 01.03.2016. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Runar Walberg og Grim Almhjell, tlf. 924 72 813 / 908 83 073.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.