Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for Være Østre gnr./bnr. 27/2 i Trondheim kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for del av eiendom gnr./bnr. 27/2 i Trondheim kommune. Planområdet er lokalisert på Være ved grensa mot Malvik kommune, ved Være Østre gård. Tiltakshaver er Være Østre Utbyggingsselskap AS.

I kommuneplanens arealdel for 2012-2024 er området regulert til boligformål. Det er ingen detaljregulering for området.Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny variert boligbebyggelse med rekkehus og leiligheter. Tilhørende anlegg, herunder lekeplass, parkering, kjøreveg og gangveg, vil også inngå planarbeidet. Planområdet er ca. 19 daa.

Kommunen har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.