Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for Vegamot gnr./bnr. 53/11, 53/222, 53/230 m.fl.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendommene GNR./BNR. 53/11, 53/222, 53/230 m.fl. i Trondheim kommune. Planområdet ligger omtrent 3,4 km sørøst for Trondheim sentrum på Moholt/Vegamot i bydelen Strinda. Tiltakshaver til planforslag er Fagtrykk eiendom AS.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for planområdet som er på ca. 7 daa. Foreslått bruk av arealet er kombinert formål forretning/kontor/tjenesteyting og boligbebyggelse. Området ligger innenfor lokalsenteret Moholt/Vegamot, som er et viktig knutepunkt både trafikalt og næringsmessig. Planområdet ligger tett på Omkjøringsvegen og det er nødvendig å organisere arealbruk slik at boligbebyggelsen blir skjermet fra trafikkstøy. Et hovedgrep for konseptet er derfor å legge næringsvirksomhet som en skjermende buffer mellom Omkjøringsvegen og boligbebyggelsen. Tetthet og høyder tilpasses eksisterende bebyggelse i lokalsenteret.

Som grunnlag for arbeid med planen skal det ikke fastsettes planprogram eller utarbeides konsekvensutredning.

Området er i gjeldende kommuneplanens arealdel 2012-2024 avsatt til eksisterende boligbebyggelse. Nord-øst for planområdet går det et grøntdrag med skiløype/turveg. Sør for planområdet ligger Voll studentby og i sør-øst ligger det et LNF-område som omfatter Voll besøksgård. Øvrig tilgrensende areal har status som eksisterende boligbebyggelse i KPA 2012-2024.