Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for Nylandet del 2, Vikna

I medhold av plan- og bygningsloven (pbl.) § 12-8 varsles oppstart av områderegulering for Nylandet del 2. Samtidig legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i samsvar med pbl. § 12-9. 

Frist for merknader og spørsmål til planprogrammet er satt til 20.10.2018. 

Planprogrammet ligger som vedlegg til kunngjøringen og kan lastes ned på Vikna kommunes nettside.

Målsetting for planarbeidet er en områderegulering som legger til rette for en tilsluttende utbygging av eksisterende Rørvik tettsted, i tråd med antydet utviklingsretning i Kommuneplanens arealdel 2010-2014. Dette innebærer en utvidelse av det allerede regulerte, og delvis utbygde «Nylandet boligfelt», som ligger nord i Rørvik. Planlagt bebyggelsesformål innenfor området er boligbebyggelse, næringsbebyggelse, samt barnehage og idrettshall. I tillegg kommer areal til teknisk infrastruktur, samferdselsanlegg, og grønnstruktur.

Foreslått planområde er cirka 600 dekar. Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen. Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning. 

Kontaktpersoner i kommunen er Anton Bævre og Eli Egge. Begge kan nås på tlf. 74 39 33 00. Spørsmål og merknader til planprogrammet og planarbeidet kan innen 20.oktober sendes til: Vikna kommune, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik, eller til vikna@vikna.kommune.no.