Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for gnr./bnr. 16/415 m.fl.

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendommene del av GNR./BNR. 16/415, 16/419, 16/416 i Trondheim kommune. Planområdet er på ca. 9,5 daa. Tiltakshaver er Trondheim kommune, Utbyggingsenheten.

Området ligger på Rotvoll, nord for E6, 5 km øst for Trondheim sentrum, og ca. 2,5 km i luftlinje fra City Lade bydelssenter. Planområdet er i dag en ubebygd grønn kile mellom Ranheimsvegen og Fredrik B. Wallems veg. Tilgrensende områder i vest, nord og øst er boliger i form av småhusbebyggelse. I sør-øst ligger nærings-/kontorbebyggelse.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for kommunal boligbebyggelse på rundt 40 leiligheter fordelt i 3 tilnærmet like store leilighetsbygg i 3 etasjer. Leilighetsstørrelsen vil variere fra 35-70 m2. Det er planlagt for privat og felles uteoppholdsareal i henhold til Trondheim kommunes krav om arealstørrelse og kvalitet for ytre sone. Parkering løses på bakken, og renovasjon er tenkt løst med nedgravde, bunntømte containere. Eksisterende offentlig friområde i nord videreføres i planforslaget.

Som grunnlag for arbeid med planen skal det ikke fastsettes planprogram eller utarbeides konsekvensutredning.