Selberg Arkitekter

Kunngjøring: varsel om igangsatt detaljregulering for Frol Oppvekstsenter i Levanger kommune

Det varsles herved at det er satt i gang planarbeid for Frol Oppvekstsenter. Planområdet omfatter i hovedsak gnr./bnr. 275/350 m.fl. og er på ca. 83,6 daa. Tiltakshaver er Levanger kommune.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbedring av Frol Oppvekstsenter til ca. 550 elever med uteområder, samt eksisterende friområde og Leirabanen nord for skolen. Reguleringen skal i tillegg tilrettelegge for ny barnehage sør for eksisterende skole og barnehage.

Dagens adkomst til området beholdes via Skolevegen og Okkenhaugvegen. Utarbeidelse av en sikker trafikkløsning er sentralt i planarbeidet.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen. Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter, v/Bente Aasetre, tlf. 99554016. Innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkiteker AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller bente@selberg.no innen 31.05.2014.