Selberg Arkitekter

Informasjonsmøte: Ny Jakobli skole

I forbindelse med detaljregulering av ny Jakobsli skole ble det avholdt et åpent informasjonsmøte 12.05.2016 på Charlottenlund ungdomsskole.

Trondheim kommune informerte om hva som har skjedd så langt i prosessen og hvilke politiske bestillinger og føringer som ligger til grunn for videre arbeid. Selberg Arkitekter har ansvar for å utarbeide reguleringsplan med konsekvensutredning for prosjektet, og forklarte om status og videre arbeid i reguleringsplanprosessen. 

Den nye skolen som skal bygges på østsiden av byen har fått navnet Jakobsli skole. Den skal avlaste Ranheim og Charlottenlund skoler og planlegges med kapasitet for 700 elever. I formannskapet 02.02.16 ble det vedatt at den nye skolen skal bygges rett sør for, og utenfor arealer som er avsatt til boliger i kommuneplanens arealdel på Overvik.

Det vil også bli holdt flere, åpne informasjonsmøter senere i prosessen.