Selberg Arkitekter

OFFENTLIG ETTERSYN AV DETALJREGULERING AV VOLA BARNEHAGE I RØROS

Utvalg for plansaker i Røros kommune vedtok i sitt møte 15.12.2022 sak 35/22 å legge detaljregulering for barnehage i Vola ut til høring og offentlig ettersyn.

Reguleringsplanforslaget legger til rette for bygging av en barnehage med seks avdelinger og tilhørende uteområder og infrastruktur i Vola. 

Nærmere informasjon finnes på kommunens side. Merknadsfrist er satt til 10.02.2023.