Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn av detaljregulering for ny Heimdal VGS

Forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for Saupstadringen 13, Heimdal videregående skole, ble 22.09.2015 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning for ny Heimdal videregående skole på Saupstad.  Planen inkluderer også arealer til kommunale voksenopplæringsplasser, offentlig tannklinikk og idrettshall samt idrettsbaner. Ny Heimdal VGS skal erstatte dagens skole som ligger i samme område. Planområdet utgjør 45,6 daa og ligger på Saupstad sør for Trondheim.