Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn og høring av detaljregulering for Skola steinbrudd

Det faste planutvalget i Åfjord kommune har godkjent at reguleringsplan Skola steinbrudd legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker og sendes på høring for uttalelse. Utskrift fra behandlingen, samt plandokumenter finnes på kommunens hjemmeside: www.afjord.kommune.no . Frist for uttalelse er 31.12.2014.

Planforslaget er innsendt av Selberg Arkitekter AS, på vegne av Johs. J. Syltern AS som tiltakshaver. Hensikten med planarbeidet er å gjøre en reguleringsendring gjennom en utvidelse av gjeldende reguleringsplan for Skola masseuttak i Åfjord kommune.Tilstøtende eiendom sørvest for eksisterende masseuttak ønskes innlemmet som nytt uttaksområde for steinbrudd/masseuttak, hvor planlagt virksomhet er utvinning av stein, pukk og grus. Etterbruken av området vil være LNFR. Det legges også til rette for mottak/knusing og mellomlagring av returasfalt innenfor område næring/industri. Åfjord kommune har stilt krav om at det skal utarbeides ny reguleringsplan pga. størrelsen på utvidelsen av planområdet. Arealer i planområdet som omfattes av gjeldende plan videreføres i foreslått plan med samme formål og reguleringsbestemmelser.