Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn og høring av planprogram og oppstart av planarbeid for ny Heimdal VGS

Det varsles herved om offentlig ettersyn og høring av planprogram og igangsatt reguleringsplanarbeid for Saupstadringen 13, ny Heimdal videregående skole. Tiltaket omfattes av forskrift om konsekvensutredninger, og det er derfor utarbeidet et planprogram.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med og forutsetninger for planarbeidet, planprosessen, opplegget for medvirkning og behovet for utredninger. Forslag til planprogram er utarbeidet av Selberg Arkitekter på vegne av tiltakshaver Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning for ny Heimdal videregående skole på Saupstad, inkludert en offentlig tannklinikk og ny flerbrukshall. Som bakgrunn for arbeidet ligger en mulighetsstudie (felles for Trondheim kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune) for en helhetlig områdeutvikling på Saupstad, utarbeidet vinter/vår 2014.

Formannskapet i Trondheim kommune har vedtatt at ny Huseby ungdomsskole skal etableres sør for Heimdal VGS, og at det i samme område skal settes av plass til å samlokalisere Saupstad barneskole og Huseby ungdomsskole.  Huseby ungdomsskole skal rives som en del av denne prosessen. Det er vedtatt at ungdomskolen rives ved oppstart av byggearbeidene og at ny VGS plasseres nært Husebybadet og -hallen.