Selberg Arkitekter

Varsel om endret planavgrensning i pågående planarbeid med områdeplan for Børsa, Skaun kommune

Planområdet er utvidet i forhold til tidligere annonsert avgrensning (avisannonse 30.05.13 i Adresseavisen m.fl, varselbrev 08.07.2013), og det annonseres herved med ny planavgrensning.

Utvidelsen er i nordre del av planområdet og omhandler i hovedtrekk boligområder med tilhørende infrastruktur og grøntområder. Endret planavgrensning er merket med svart, tykk stiplet linje. Tidligere avgrensning vises med blå linje. Formålet med utvidelsen har sammenheng med områdets egnethet for boligutvikling sett i en helhetlig sammenheng i kommunen og Børsa.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen. Innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til siv@selberg.no innen 27.05.2014. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf. 918 21 734.