Selberg Arkitekter

Varsel om igangsatt reguleringsarbeid massedeponi Jakobsli, Øvre og Nedre Tesli, Trondheim kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt planarbeid på gnr./bnr. 19/1, 19/3 og 19/4. Planområdet er på ca. 192 daa og er lokalisert på Tesli nordøst i Trondheim.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for deponering av rene masser, samt øke kvaliteten på jordbruksarealet og legge til rette for enklere drift. Arealet skal tilbakeføres til landbruk etter endt oppfylling som vil skje over en 10-årsperiode.

Området er i kommuneplanens arealdel 2012-24 vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område). Eiendommen er uregulert. Planforslaget er ikke i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan.

Trondheim kommune har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Dette også med bakgrunn i at området er vurdert i en regional utredning gjennom IKAP-arbeidet, hvor området er vurdert som et ja-område, som innebærer en anbefaling av oppstart av regulering.Planavgrensning kan være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planarbeidet.

Tiltakshaver er SG Entreprenør AS.

Nærmere opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter AS v/Rannveig Skansen. Innspill til planarbeidet sendes innen 25. juni til Selberg Arkitekter AS, pb. 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til rannveig@selberg.no.