Selberg Arkitekter

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid for Stavset barnehage, Trondheim kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr./bnr. 104/160 og 104/15 m.fl. i Trondheim kommune. Planområdet er lokalisert på Stavset på Byåsen, ca. 7 km fra Trondheim sentrum. Tiltakshaver er Trondheim kommune, Utbyggingsenheten.

Hensikten med planarbeidet er å bygge en permanent kommunal barnehage med to etasjer hvor første etasje inneholder fem barnehageavdelinger og andre etasje brukes til annen virksomhet som kan tilpasses barnehagedrift. Kirkelig fellesråd har uttrykt ønske om å bruke deler av andreetasjen til lokaler for eget virke.I kommuneplanens arealdel for 2012-2024 er området vist som offentlig eller privat tjenesteyting. Området er imidlertid regulert til kirkeformål etter gjeldende reguleringsplan R0025. Som grunnlag for arbeid med planen skal det ikke fastsettes planprogram eller utarbeides konsekvensutredning.Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter, v/Bente Bolme Aasetre, tlf. 99554016. Innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkitekter AS, Postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller bente@selberg.no innen 19.11.2014.