Selberg Arkitekter

Varsel om igangsetting av planarbeid - boligområde Storheia i Frøya kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsatt planarbeid for boligområde på Storheia i Frøya kommune. Planområdet følger vegen Storheia fra Mellomveien for deretter å følger avgrensningen som er avsatt til boligformål (B20) i kommunedelplanen Sistranda (planID 1620201508). Tiltakshaver er Frøya kommune.

I kommuneplanens arealdel er området hovedsakelig regulert til fremtidig boligområde (B20) og eksisterende boligområde.

Planen er fortetting i eksisterende boligområde preget av blandet boligtypologi. Området ligger i gangavstand til sentrum av Sistranda. Fortettingen bidrar til å styrke Sistranda som tettsted og følger opp «Nasjonal retningslinjer for samordnet bolig,- areal og transportplanlegging». I planarbeidet for tiltaket vil redusert parkeringsdekning innenfor de ulike delfelt innenfor planforslaget vurderes, for å følge opp nasjonale føringer knyttet bærekraft og miljø.

Planområdet er i samsvar med gjeldende kommunedelplan og det vurderes ikke behov for spesiell utredning utover, forhold knyttet til støy, risiko- og sårbarhetsanalyse og grunnundersøkelser. Boligutviklingen innebærer utvidelse av eksisterende veg. Konsekvenser knyttet til eiendomsforhold og trafikksikkerhet vil bli vurdert i planarbeidet.

Hensikten med planen er å legge til rette for boligformål (ca. 15-20 boliger) med tilhørende anlegg. Planområdet vil reguleres med fire delområder B1-B4, (se skisse) fra eneboligfelt til konsentrert boligbebyggelse. Innenfor det vestre feltet (B1) legges det til rette for boliger  ca. 9 stk.) med målgruppen mennesker med rus og psykiatri (ROP-boliger). Mellom de enkelte delfelt vurderes det å regulere grøntdrag/felles  lek  med gangforbindelse/sti i N-S gående retning. Adkomsten til området er fra Storheia. Storheia må oppgrades i hele sin utstrekning og  reguleres som samferdselsanlegg som inkluderer fortau.

3D-modell som viser oversikt over området kan sees HER.

3D-modell som viser området sett mot øst kan sees HER.

3D-modell som viser området sett mot nabo i sør kan sees HER.

I møte med Frøya kommune er det avklart av tiltaket ikke utløser krav til fastsettelse av planprogram eller konsekvensutredning i hht. Forskrift om konsekvensutredning. Varslet planområde er på ca. 16,2 daa. og omfatter eiendommen del av gnr/bnr. 21/4 m. fl. Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill merkes «22061 Boligområde på Storheia» og sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no og postmottak@froya.kommune.no innen 22.02.2023.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf. 91 82 17 34.