Selberg Arkitekter

Varsel om offentlig ettersyn og høring av planprogram og oppstart av reguleringsplanarbeid Nautøya

Det varsles herved om offentlig ettersyn og høring av planprogram og igangsatt regulerings-planarbeid for Nautøya i Herøy kommune.

Planområdet omfattes av eiendommene gnr./bnr. 6/1, 6/5 og 6/172. Tiltakshaver er Seløy Kystferie AS.

Hensikten mer detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging av ca. 100 fritidsboliger tilknyttet et "marin opplevelsessenter". Tiltakshaver ønsker at tiltaket skal spille på lag med de naturgitte forutsetningene på stedet og styrke eksisterende lokalsamfunn og næringsutvikling i kommunen gjennom en turismesatsning som også inviterer inn allmennheten.

Tiltaket omfattes av forskrift om konsekvensutredninger og det er derfor utarbeidet et planprogram som redegjør for formålet med planen og som avklarer hvilke problemstillinger som er viktig med hensyn til miljø og samfunn. Strandsonen, sjøområder og samisk natur- og kulturgrunnlag er tema som vil utredes særskilt som konsekvensutredning i reguleringsplanforslaget for Nautøya. Planprogrammet kan leses her.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen. Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til bente@selberg.no innen 25.06.2014. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Bente Bolme Aasetre, tlf. 995 54 016.