Selberg Arkitekter

Vedtatt detaljregulering for Granåsen friluftsbarnehage

Detaljregulering for Granåsen friluftsbarnehage er vedtatt av bystyret 25.09.2014.

Reguleringsplanen legger til rette for oppføring av en permanent kommunal barnehage innenfor Granåsen skianlegg i Bymarka, hvor det i dag er oppført et midlertidig barnehagebygg. Planområdet er på ca. 20,5 daa og ligger ca. 10 km sør for Trondheim sentrum i et skogområde, inne på Granåsen hoppanlegg.

Planen er tilrettelagt for en 5-avdelings friluftsbarnehage med både småbarns- og storbarnsavdeling i to etasjer. Utfordringer i planarbeidet har vært å finne løsninger som primært tilfredsstiller barnehagens behov, samtidig som det gis rom for framtidig sambruk og en fleksibilitet som kan tjene Granåsen som idretts- og friluftsmiljø. Barnehagen har utsikt til hoppanlegget og har derfor store kvaliteter ved sin beliggenhet innenfor området.

Ny bebyggelse er foreslått trukket lenger nord og inn i mælen i bakkant av dagens. Fotavtrykk for planlagt bebyggelse er holdt på et minimum for å være arealeffektivt og frigjøre mest mulig av platået til disposisjon for idretten ved større arrangement. Minimalt tomteareal er mulig også fordi Granåsen barnehage er en friluftsbarnehage som i stor grad bruker bymarka til sine daglige aktiviteter. Plangrepet innebærer også en omlegging av skiløypa innenfor området. Planområdet tilbyr trygge og avgrensede lekeområder for barna og ny bebyggelse og utearealer stilles til disposisjon for andre brukere utenom åpningstida.

Byggherre er Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten.