Selberg Arkitekter

Bruholmjordet, Ørland kommune

På vegne av tiltakshaver Varmbobygg har Selberg Arkitekter AS vært hovedkonsulent ved utarbeidelse av reguleringsplan for boligbebyggelse på Bruholmjordet i Brekstad.

Planlagt boligbebyggelse på Bruholmjordet skal framstå som en utvidelse av Brekstad med tett-lav bebyggelse med et urbant preg. De viktigste trekkene/grepene i konseptet kan oppsummeres gjennom målsetningen for konseptet:

  • Tett-lav småhusbebyggelse
  • Bygge på eksisterende stedskvaliteter
  • Klima- og miljøtilpasset
  • Attraktive boområder
  • Sikre variasjon og mangfold i bebyggelsen

Planforslaget åpner opp for rundt 197 boenheter. Det tenkes i hovedsak trehusbebyggelse med saltak, med åpning for noen få leilighetsbygg med flate tak. Det er utarbeidet ulike boligvarianter innenfor et segment av konsentrert småhusbebyggelse. Med utgangspunkt i variasjon rundt samme hustype skapes det en helhet, men med en variasjon i plassering, høyder og uttrykk for å forhindre monotoni. Som en del av reguleringen er det utarbeidet en variasjonskatalog, som beskriver forslag til utvikling i det enkelte boligfelt. Variasjonskatalogen synliggjør et sett variasjonsmodeller, som skal benyttes mht. takform/takvinkel, fasadeutrykk (vindu innramming) og materialbruk.

Konseptet legger opp til en bebyggelsesstruktur med tun og smale, kurvede gater. Slik holdes hastighet nede, og gata kan fungere som felles oppholdssone - i tillegg til de private soner tilknyttet boligene. Valgt bebyggelsesstruktur er også optimalisert med hensyn til vind, som er et sentralt element på Ørlandet. Konseptet med både organisering av hus og gater, saltak, og beplantning, bidrar til å skape skjermede lesoner med godt mikroklima for uteopphold.

Bruholmjordet har mange kvaliteter da det både grenser inn til Brekstad sentrum, og de servicetilbud som finnes der, samt nært inntil det statlig sikrede friluftsområdet Bruholmen med tilhørende turvegnett og muligheter for bading og opphold i strandsonen. 

Nærhet til sistnevnte og det vernede våtmarksområdet (Ramsarområde) i Hovsfjæra, samt sårbarhet for stormflo og havnivåstigning, har vært et viktige føringer i planarbeidet og for utformingen av konsept. Det planlegges etablert buffervoller, samt at terreng innenfor planområdet må heves.

Sted: Brekstad, Ørland
Tiltakshaver: Varmbobygg
Status: Vedtatt reguleringsplan