Selberg Arkitekter

Ranheim senterområde

Reguleringsplanen for Peder Myhres veg 2 legger grepet for det nye lokalsenteret i bydelen Ranheim i Trondheim. Selberg Arkitekter har bistått Veidekke med en overordnet mulighetsstudie for planområdet, som vi deretter har utarbeidet en detaljregulering for.

Planområdet er komplekst, med mange involverte aktører. En hovedmålsetting i arbeidet har vært å skape gode og urbane byrom, samtidig som eksisterende grøntdrag i Peder Myhres veg er ivaretatt og videreutviklet i form av en grønn, urban gate.

Bygningsmessig er det på sentertomta tegnet inn både boliger og forretninger i karréstruktur, og øvrige deler av planområdet er det lagt til rette for en variert typologi med boliger, barnehage med hente/bringeløsning, forretning/service, offentlig torg, parkeringskjellere og mer.

Prosjektet er løst tverrfaglig der kompetanse fra både ARK, PLAN og LARK i samspill har vært avgjørende.

Sted: Ranheim, Trondheim kommune
Tiltakshaver: Ranheim Utvikling AS
Status: Vedtatt detaljreguleringsplan 2022

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • By- og stedsforming
  • Kontor, næring og industri
  • Planprosesser