Selberg Arkitekter

Stavset barnehage

Selberg Arkitekter AS har utarbeidet detaljregulering for Stavset barnehage på vegne av Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten.

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for etablering av en fem-, eller maksimum, seksavdelings barnehage, på Stavset i Trondheim kommune. Planområdet er ca. 8,8 daa og benyttes til midlertidig barnehage med tilhørende bebyggelse og uteområder.

I planforslaget er det vektlagt å ivareta hensyn til at barn skal kunne hentes og leveres på en trygg måte, og forming av gode uteareal inne på barnehagens område. Planen legger også til rette for sambruk av barnehagen gjennom planlegging av bebyggelse og adkomst til tomta.

Reguleringsplanen tillater bebyggelse over 2 plan for å ha nok fleksibilitet til å møte bydelsbehov utover barnehagens arealbehov. Barnehagen tenkes lokalisert på plan 1 og del av plan 2. Sambruksfasiliteter er tiltenkt i plan 2.

Dagens adkomstsituasjon med hovedadkomst fra Nedre Stavsetvegen og parkering på egen tomt videreføres. Det etableres nytt fortau langs planområdet mot Nedre Stavsetvegen.

Sted: Stavset, Trondheim kommune
Tiltakshaver: Trondheim kommune ved Utbyggingsenheten
Status: Detaljplan, vedtatt 19.10.2023