Selberg Arkitekter

Fredlybekken

Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljreguleringsplan for gjenåpning av Fredlybekken på Sluppen. Dette skal sikre bedre overvannshåndtering, styrke økologiske korridorer knyttet til vann-, plante- og dyreliv, samt legge til rette for rekreasjonsområder og en sikker forbindelse for gående og syklende i og gjennom planområdet.

Tiltaket vil legge til rette for økt kapasitet på vannføringen, og dette sammen med ny overvannsledning i Sluppenvegen, vil redusere flomfaren i og rundt planområdet.

I dag benyttes området til næringsvirksomhet og parkering. En utfordring i planarbeidet har vært at Fredlybekken skal gjenåpnes i et tidligere deponiområde.

Selberg Arkitekter har i dette prosjektet vært underrådgiver til Vianova Trondheim og også samarbeidet tett med landskapsarkitekter i Grindaker.

Sted: Sluppen, Trondheim
Tiltakshaver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk
Status: Detaljreguleringsplan under behandling

Fagområde

Kategori

  • Parker og idrett
  • Planprosesser