Selberg Arkitekter

Hårstad Minde

Planarbeidet omfattet regulering av et boligområde på Tiller i Trondheim kommune. Det ble lagt til rette for til sammen 195 boliger organisert i fire delfelt. Utnyttelsen i området tilsvarer 7 boliger per dekar. Det ble også lagt til rette for en barnehage.

Adkomstvegen var allerede opparbeidet og lå som et premiss for planarbeidet. Ny bebyggelse ble organisert i fire felt. Lameller ble lagt mot adkomstvegen og danner på denne måten vegger i gaterommet.

Planforslaget sikrer felles lekeplasser og en felles grønn forbindelse mot vest. I øst sikres det et offentlig grøntområde med gang- og sykkelvei. Vinkling av bygg og gløttsituasjoner er utarbeidet med tanke på å lage en best mulig situasjon for lekeareal, friareal og grønnstruktur. Strukturen fremhever også viktige siktakser internt på området.

En annen viktig premiss i arbeidet var å få til et helhetlig plangrep som knyttet seg til de overordnede strukturene i grønnstrukturen i nærområdet. Betydningen av å se bevegelseslinjer på tvers og i sammenheng med overordnet gangnett sto sentralt ved utforming av konseptet.

Høyest bebyggelse er plassert i nord, med en nedtrapping mot sør. Terrenget faller i samme retning. Dette gir fri utsikt for de øverste etasjene.

Sted: Tiller, Trondheim
Byggherre:
Status: Reguleringsplan til behandling (2017), oppfølging av prosjekt i rammesøknad