Selberg Arkitekter

Hell sentrum

Selberg Arkitekter ble engasjert av Coop Midt-Norge for å utarbeide en detaljreguleringsplan for ny Extra dagligvareforretning på Hell i Stjørdal kommune. Planområdet omfattet et areal på omtrent 25 daa, hvorav ca. 20 daa planlegges som et nytt boligområde. Området er avsatt til sentrumsfomål i gjeldende kommeplan, og det stilles bl.a. krav til høy utnyttelse blandet formål.

Planen vil tilrettelegge for at eksisterende forretning skal kunne være i drift under hele byggeperioden. Ny butikk skal etableres på det som er dagens parkeringsplass. Plasseringen vil gi et godt kjøremønster og muliggjør etablering av ytterligere sentrumsfunksjoner.

Boligområdet skal være en blanding av eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Utfordringene i prosjektet vil være vegføring med akseptabels stigning, samt hensynta geotekniske forhold og plassering av lekeareal og felles uteoppholdsareal.

Sted: Hell, Stjørdal kommune
Oppdragsgiver: Coop Midt-Norge SA
Status: Utarbeidelse av planmateriale til førstegangsbehandling

Fagområde

Kategori

  • Bolig og hytter
  • By- og stedsforming
  • Kontor, næring og industri
  • Planprosesser