Selberg Arkitekter

Kråkøy fiskerihavn/næringsområde

Selberg Arkitekter har på vegne av Nærøysund kommune levert en mulighetsstudie og plankart for fiskerihavn på Kråkøy.


Anlegget omfatter en kai, areal for forretning/kontor/industri, veg og gang- og sykkelveg. Planen legger opp til at det skal etableres kaifront med bebyggelse for fiskerinæring. Plankartet viser 13 parseller til forretning/kontor/industri. Adkomst og tilrettelegging for myke trafikanter er lagt i sørvest. Detaljreguleringen skal bidra til å sikre Vikna tilstrekkelig havne-, næringsområde primært rettet mot marin/maritim sektor. Det er utarbeidet et mulighetsstudie med alternativ design av fysiske løsninger. Medvirkning fra lokale fiskere har bidratt til å detaljere kailinjer, utforming av parseller, bygg og kjøremønster m.m.

Sted: Nærøysund
Tiltakshaver: Nærøysund kommune
Status: Vedtatt reguleringsplan 2020

Fagområde

Kategori

  • Kontor, næring og industri
  • Planprosesser