Selberg Arkitekter

Nye Leangen

Målet for prosjektet er å lage en reguleringsplan som kan utnytte tomtas potensiale for størst mulig verdiskapning.

Så langt i prosjektet er det laget en områdeanalyse. Analysen viser at tomta med fin beliggenhet på østsiden av byen, nært E6, kollektivnett og sykkelforbindelser, boligområder, friområder og andre næringsområder, vil kunne egne seg godt til utvikling av sentrumsformål med boliger, næring og ulike typer tjenesteyting.

Planprosessen har flere målsettinger:

  • Få et så stort byggevolum på området som mulig. Tomteverdien er direkte knyttet opp mot størrelsen på byggbart område.
  • En reguleringsplan som har få forutsetningsrekker er mer robust for endringer i markedet og andre hendelser.
  • En plan som har stor fleksibilitet i bygninger og deres innhold; flere små kontra få store, er mer robust for endringer i markedet.
  • En plan der alt må bygges på en gang lar seg i realiteten ikke finansiere. Trinnvis utvikling må være mulig.

Sted: Leangen, Trondheim
Byggherre: Leangentravets Eiendom AS
Status: Pågående prosjekt