Selberg Arkitekter

Områdeplaner for Buvika og Børsa

Selberg Arkitekter har på oppdrag fra Skaun kommune utarbeidet områdeplaner for de to største tettstedene i kommunen: Børsa og Buvika.

Tettstedene har ulike problemstillinger og planbehov, men det overordnede målet for alle områdeplanene er å utvikle «det gode tettsted» med utgangspunkt i stedets egenart og menneskene som bor der sin hverdag. I planarbeidet har vi hatt fokus på sentrumsutvikling, underbygge eksisterende strukturer og legge opp til utvikling i et langsiktig perspektiv (langsiktig jordvern) med en planhorisont fram til 2040.

I tillegg har det vært et særlig fokus på infrastruktur, og som en del av planarbeidet og en viktig premiss for realisering av utbyggingsområdene. Det er derfor utarbeidet en juridisk kvalitetssikret modell for infrastrukturfond for å sikre en finansiering av offentlig og teknisk infrastruktur. Områdeplanene er utarbeidet parallelt med kommuneplanens arealdel og er en realisering innenfor de rammebetingelsene som settes i arealplanen. Valgt plangrep i områdeplanene er i samsvar med nye statlige retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR BATP) der den kompakte byen og «kontinentalprinsippet» legges til grunn (se omtale av kommuneplanens arealdel).

Områdeplanene for Buvika og Børsa har blant annet hatt fokus på utvikling av skoleområdene. Det er utarbeidet en mulighetsstudie og masterplan for kommunens langsiktige utvikling av skoletilbudet.

Et annet viktig fokusområde har vært utvikling og forsterkning av sentrumskjernen og sentrumsnære boliger. I planen for Buvika er det for eksempel definert en urban sentrumskjerne ved å stille krav til høy utnyttelse, byggehøyder, byggegrenser, byggelinjer, og en gateprofil med tosidig fortau. Kombinasjonen av urbane tilbud og nærhet til rekreasjon og naturopplevelser er også en nøkkelfaktor for disse tettstedene. 

 

Sted: Skaun kommune
Byggherre: Skaun kommune
Status: Vedtatt 2016

Fagområde

Kategori

  • By- og stedsforming
  • FoU - veiledere og utredninger
  • Planprosesser