Selberg Arkitekter

Masterplan Øvre Rotvoll

Eierne av Øvre Rotvoll Gård ønsket å kartlegge eiendommens langsiktige utviklingstrekk, samtidig som en ivaretar behovet for handlingsrom og endrete forutsetninger over tid.

Området ligger mellom Leangen og Charlottenlund og kan anses som "bydelen som mangler". Utbygging av en ny bydel som dette tar typisk 30 til 40 år. Hovedessensen er å etablere et overordnet rammeverk, dvs en infrastruktur. Den vil så kunne utvikles trinnvis og innholdet som infrastrukturen betjener kan endre seg både i form og funksjon.

Bydeler rundt området er også i endring. Det å etablere koblinger og korridorer mellom fjorden og marka, og mellom øst og vest er viktige verdier som utviklingen av områdene kan sikre og tilrettelegge for. Disse sammenbindinger er viktige også i et 100-årsperspektiv.

Øvre Rotvoll ligger i et framtidig kollektivtrafikk-knutepunkt. Knutepunktet vil gi en mer direkte betjening enn dagens system der en må reise inn og ut av Midtbyen nesten uansett hvor en skal. Masterplanen legger vekt på kollektivbetjeningens muligheter og har etablert et holdeplasssystem som underbygger knutepunktet og de muligheter som ligger i det.

Området ligger i dag som et skille mellom bydeler. Gjennom å etablere sammenbindende gang-/ sykkelnettverk, binder en også byen mye bedre sammen, spesielt i øst/vest-retningen. Det er foreslått en kobling mellom Leangen og Schmettows Allé som krysser Ladeforbindelsen med en gang- og sykkelbru ved Amalienlyst. Tilgjengeligheten gir også fleksibilitet i den sosiale infrastruktur gjennom muligheter for justering av skolekretser med mer.

De enkelte delområder svarer til ulike behov. Forslaget viser ulike varianter av tetthet og størrelser. “Trekanten” har høyest tetthet og har en ren bymessig utforming. Sørover via “Vingen” mot Brundalen vil det være naturlig med en gradvis reduksjon av tettheten. De videre prosjektene vil optimalisere dette der målsettingen er å oppnå en høy tetthet med gode bomiljø.

Sted: Øvre Rotvoll, Trondheim
Byggherre: Øvre Rotvoll Eiendom AS
Status: Masterplan (parallelloppdrag) 2013