Selberg Arkitekter

Øvre Marienlyst 3

På vegne av tiltakshaver Nyboli Invest har Selberg Arkitekter vært hovedkonsulent ved utarbeidelse av mulighetsstudie og nå reguleringsplan for et fortettingsprosjekt på Byåsen i Trondheim.

Planområdet har attraktiv beliggenhet med god utsikt fra nordøst til sørøst. Prosjektet er planlagt slik at alle boenheter drar nytte av planområdets kvaliteter.

Det legges til rette for 15 boliger fordelt i 3 bygningsvolum ordnet rundt et felles gårdsrom. Bebyggelsen er foreslått i 2-3 etasjer, med en felles parkeringskjeller under tunet. På denne måten vil gårdsrommet være et trygt, grønt uterom fritt for biltrafikk og parkering. Samtlige boliger er gitt romslige balkonger eller markterrasser. 

Mot øst er bebyggelsen trukket unna skråningen og eksisterende grønnstruktur. Bebyggelsen er lagt på linje med eksisterende rekkehus i Thaulowbakken 13. Dette gjør at planlagt bebyggelse ikke blir dominerende i forhold til den karakteristiske «jernbaneverkstedboligbyen» øst for planområdet.

Ny bebyggelse er planlagt med saltak og tradisjonell fargesetting. Dette er gjort for at planlagt fortettingsprosjektet ikke skal gå på bekostning av opprinnelig helhetspreg i det vernede kulturmiljøet øst for planområdet.

Sted: Byåsen, Trondheim
Oppdragsgiver: Nyboli Invest AS
Status: Vedtatt offentlig ettersyn