Selberg Arkitekter

Som arealplanlegger er det et stort fortrinn å kunne jobbe tett med arkitekter, landskapsarkitekter og andre fagmiljø for å oppnå gode reguleringsplaner. Hos Selberg Arkitekter er det kort veg til den gode diskusjonen på tvers av faggruppene og fagmiljøene.Guro Aarø Ianssen

Guro Aarø Ianssen

Guro har en mastergrad i utmarksbasert næringsutvikling fra Universitetet for miljø- og biovitenskap med eksamen fra 2007, og en bachelor i landskapsplanlegging fra Høgskulen i Sogn og Fjordane (2005). Hun har jobbet både i privat, statlig og kommunal sektor, og har vært medarbeider i Selberg Arkitekter siden våren 2020.

Etter endt utdanning har hun arbeidet som eiendomskonsulent i Statskog SF, rådgiver (ved plan- og miljøseksjonen og friluftslivseksjonen) hos Direktoratet for naturforvaltning, rådgiver plansaker i Melhus kommune, og som arealplanlegger hos Norgeshus. Hun har arbeidet med et bredt spekter av oppgaver fra å være grunneiers representant i eiendoms- og plansaker til statlig sikring av friluftslivsområder og utarbeidelse av veiledningsmateriell. Guro har verdifull og nyttig erfaring fra offentlig forvaltning som saksbehandler i blant annet Melhus kommune. Hun kjenner godt til kommunale planprosesser, hvilke utfordringer og krav som stilles i prosessarbeid og krav til nødvendig dokumentasjon i reguleringsplaner. Hun har utarbeidet saksfremstillinger for regulering av blant annet boligområder og behandlet dispensasjonssaker i kommunen. Hun har også god erfaring med å styre planprosjekter der utarbeidelse av planmateriell (plankart, utforming av bestemmelser, planbeskrivelse med tilhørende utredninger og analyse), innhenting av tilbud fra eksterne konsulenter og visualisering inngår.

Guro har god erfaring i utarbeidelse av detaljplaner, bruk av 3D-modelleringsverktøy og visualisering. Hun har erfaring og innsikt i planprosesser sett fra både privat og offentlig perspektiv. Hun har jobbet tett med private utbyggere og gjennomført en rekke planprosesser hvor god samhandling mellom utbygger og kommune har vært avgjørende for å kunne komme fram til gode omforente løsninger i reguleringsplaner.

Arealplanlegger Master i utmarksbasert næringsutvikling
Kontakt Mobil: 996 18 054 guro@selberg.no