Selberg Arkitekter

Varsel om oppstart planarbeid -Del av Moholt studentby, detaljregulering gnr. 54, bnr. 52 og 80 m.fl

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for gnr. 54, bnr. 52 og 80 m.fl. Tiltakshaver er Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

Eiendommen ligger på Moholt, og er en del av Moholt studentby.

Planens formål er å legge til rette for å kunne etablere innovative og klimavennlige studentboliger etter Powerhouse Paris Proof standard på Moholt i Trondheim. Det er planlagt ca. 12 punkthus, med rundt 800 studentboliger. Planlagte arealformål er; boligbebyggelse, veg, gang- og sykkelveg/fortau, annen veggrunn, grønnstruktur, lekeplass og renovasjon. Planområdet er ca. 23 daa.

Alle som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill merkes «23025 Powerhouse Moholt» og sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 20.01.2024. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf. 91821734.

Planavgrensning - kan være gjenstand for mindre endringer i løpet av planprosessen

Planinitiativ

Tilbakemeldingsbrev fra oppstartsmøte

Foreløpig ROS-analyse