Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Ysterhagaen barnehage

Utvalg for plansaker i Røros kommune vedtok i møte den 7. desember å legge forslag til reguleringsplan Ysterhagaen barnehage datert 01.11.2023 ut på høring og offentlig ettersyn.

Planforslaget omfatter eksisterende Ysterhagaen barnehage og atkomst inn til denne langs Ysterhagaveien. Planforslaget regulerer eksisterende barnehage, vei, parkering og grøntareal. Barnehagen skal utvides og eksisterende bygg skal rives og det skal oppføres nytt.  Planen legger til rette for fortau langs Ysterhagaveien og tilhørende parkering til offentlige funksjoner.

Nærmere informasjon finnes på kommunens side. Merknadsfrist er satt til 26.01.2024.