Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for Austfjorden barnehage, Vikna kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles at det er satt i gang planarbeid for eiendommene gnr.55 bnr.1 i Vikna kommune.

Planområdet er lokalisert ved Austafjord oppvekstsenter i krysset Nermølnveien og Ramstadlandveien. Varslet planområdet er på ca. 24,5 daa. Årsaken til den vide planavgrensningen er at man skal tilrettelegge for friluftsliv. Tiltakshaver er Vikna kommune.

Hensikt med reguleringsplanen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny barnehage med kapasitet til 35 barn. Barnehagen reguleres til offentlig tjenesteyting og i tilliggende areal som i dag er regulert til industriområde foreslås omregulert til LNFR-område. Eksisterende turløype vil bli ivaretatt i planen.

Underveis i prosessen kan det være behov for å gjøre mindre justeringer ifm regulering av trafikkformål og atkomstsløsninger som vil skje fra fylkesvei 770. Planavgrensningen vil derfor kunne være gjenstand for mindre justeringer.

Kommunen har avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Planstatus
Dagens reguleringsformål er Brannstasjon og Industri og Service. Reguleringsplanen med plan-ID 1981001 er gjort gjeldende i kommuneplanens arealdel. Området er i dag ubebygd.

Medvirkning
De som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Merknader og innspill sendes Vikna kommune, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik, eller på e-post til vikna@vikna.kommune.no innen 05.10.2018. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Vikna kommune v/Eli Egge, tlf. 74 39 33 00.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.