Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt planarbeid for Furuhaugen masseuttak gnr. 37 bnr. 1, 2 og 3, Klæbu kommune

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for eiendommene gnr 37 bnr. 1, 2 og 3. i Klæbu kommune. Som grunnlag for arbeid med planen skal det ikke fastsettes planprogram eller utarbeides konsekvensutredning.

Planområdet ligger vest i Klæbu kommune; nordøst for Vassfjellet skisenter ved FV 925. Planområdet er ca. 90 daa. Tiltakshaver er Søbstad AS.

Overordnet plan er kommuneplanens arealdel 2011-2021, området er merket som område for råstoffutvinning. Området omfattes av reguleringsplan for Grustak, Furuhaugen, gnr 37 bnr. 1, 2 og 3. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre masseuttak i området, med etterfølgende massedeponering for å tilbakeføre området til opprinnelig landskap.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til siv@selberg.no innen 24.11.2014. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Siv Minna Aastorp, tlf. 918 21 734.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får de berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Planavgrensningen vil kunne være gjenstand for mindre justeringer i løpet av planprosessen.