Selberg Arkitekter

Kunngjøring om igangsatt reguleringsarbeid for Gevingåsen nedre gnr. 162, bnr. 366, 435 m.fl.

Iht. PBL § 12-8 varsles det om igangsatt reguleringsplanarbeid for gnr. 162, bnr. 366, 435 m.fl. i Stjørdal kommune.

Tiltakshaver er Gevingåsen AS. Planområdet er ubebygd, og på ca. 63 daa. Foreslått hovedformål er boliger med tilhørende funksjoner som uteoppholdsareal og trafikkareal. Det er foreløpig planlagt ca. 120 boenheter i konsentrert småhusbebyggelse. 

Området ligger sør for jernbanen og nord for fv. 950, og har atkomst fra fylkesvegen. Det foreslås at det anlegges to atkomster. Del av fv.950 er inkludert i varslingsområde da avkjørselsløsninger skal vurderes som del av det videre planarbeidet. Mot nord grenser planområdet mot en kommunal eiendom hvor det tidligere har vært steinbrudd, som nå brukes til midlertidig deponi i forbindelse med byggeprosjekter. Mot øst og vest grenser planområdet mot eksisterende boliger og grøntområder. Planområdet er tidligere regulert til boligformål med tilhørende funksjoner i plan 2-048. Det meste av området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel (KPA), unntatt en stripe med LNFR-formål lengst nord. 

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning.

Planforespørsel med foreløpige beskrivelser og illustrasjoner som lå til grunn for oppstartsmøte med kommunen kan leses og lastes ned HER.  Illustrasjonsvedlegg 1-4 kan sees og lastes ned HER. Foreløpig støyvurdering kan leses HER.

Oppstartsmøtereferat fra møte med Stjørdal kommune 12.10.2020 kan leses HER. Det er også gjennomført et avklaringsmøte med Stjørdal kommune om overordnede VA-forhold. Referat fra dette møtet kan leses HER.

Opplysninger om planarbeidet fås ved henvendelse til Selberg Arkitekter, v/Bente Bolme Aasetre, tlf. 99554016. Innspill til planarbeidet sendes Selberg Arkitekter AS, Postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller bente@selberg.no innen 17.02.21.