Selberg Arkitekter

Høringsmøte Peder Myhres veg 2, Ranheim sentrum

Reguleringsplanforslag for Peder Myhres veg 2, Ranheim sentrum, ligger for tiden ute til offentlig ettersyn på Trondheim kommunes hjemmeside

I den forbindelse inviterte Selberg Arkitekter og Ranheim utvikling AS til informasjonsmøte om planforslaget i Folkets hus på Ranheim, mandag 14. september kl. 20.00. 

Tema for møtet:

  • Innledning og bakgrunn
  • Litt om reguleringsplanprosessen
  • Gjennomgang av planforslag og illustrasjoner
  • Spørsmål og kommentarer

I Bygningsrådets vedtak 04.08.2020 om at planforslaget skulle legges ut til høring og offentlig ettersyn, ble det også stilt krav til en rekke avklaringspunkt som skal gjøres som del av høringsperioden og før sluttbehandling.

I høringsrunden, og før sluttbehandling skal det avklares om:

  1. Hele førsteetasjemiljøet i det lokale sentrum skal ha bydelsfunksjoner som utformes som attraktive bymiljø der gående og syklende prioriteres foran kjørende, det vil si at arealer til parkering på bakkeplan og arealer til nedkjøring til parkeringskjeller bør begrenses.
  2. Den høyeste bebyggelsen skal i størst mulig grad blir realisert mot jernbanen og nordvest på området. Bebyggelse mot Ranheimsveien bør være mer avstemt i høyde, mot bebyggelsen på østsiden av veien.
  3. Solforhold boligenes uteareal må være tilfredsstillende og at hensynet til landskapet og omkringliggende bebyggelse ivaretas. Det er åpnet for totalt 25 % med installasjoner på tak, som tekniske installasjoner, heis- og trappehus, pergola og lignende. Det må ses på om den totale mengden av installasjoner kan reduseres.

Avholdte møter og presentasjon er første del av denne avklaringsprosessen, og bakgrunnen for at vi også i presentasjonsmaterialet viser fram et forslag til justert versjon av bebyggelse og utomhus som svarer opp mye av det Bygningsrådet peker på i sin merknad.

Dette håper vi bidrar til en mer åpen prosess og øker muligheten for interesserte og berørte til å gi velinformerte merknader til høringsforslaget og avklaringspunktene i Bygningrådets vedtak. De endelige vurderingene og konklusjonene på avklaringspunktene kommer imidlertid først etter at høringsperioden er over og alle innkomne uttalelser og merknader er vurdert. Dette gjøres i samarbeid med Byplankontoret. 

Takk for alle gode innspill og diskusjoner så langt! Presentasjonen vist fram i møtet kan lastes ned her. Hefte som viser før- og ettersituasjon med siktsoner fra Humlehaugen kan sees her.

De som ønsker kan sende en merknad til Trondheim kommune v/ Byplankontoret innen 28. september.