Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Magnus Den Godes gate 22

Forslag til detaljregulering for Magnus Den Godes gate 22 ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet 07.02.2017.

Det er planlagt ny utbygging av 5 400 m2 BRA til boliger, noe som gir ca. 75 boliger. Det er foreslått fem frittliggende bygg i tre til fem etasjer. Det skal opparbeides minimum 0,5 og maksimalt en parkeringsplass for bil per boenhet i kjeller. Bebyggelsen mot Magnus den Godes gate og Tellefsens gate er i tre til fire etasjer for å tilpasse seg den verneverdige lave i boligbebyggelsen i hensynssone kulturmiljø og kulturlandskap på Marinevold, også kalt Skitbyen. Byggene med fem etasjer ligger inne i planområdet. Det er foreslått avsatt 1650 m2 uteoppholdsareal på egen grunn på bakken, og felles takterrasser på tre av byggene. I tillegg kan lekearealet til Gartneriet barnehage benyttes når det ikke foregår barnehageaktivitet. Opparbeidelse av fortau, trerekke, parkeringsplasser og renovasjonsanlegg er rekkefølgekrav i planen.

Det innsendte planforslaget er utarbeidet av Selberg Arkitekter AS som plankonsulent, på vegne av forslagsstiller Gartneriet AS. Det er TAG Arkitekter AS som har utarbeidet konseptet for bebyggelse og uteareal, og tegnet illustrasjonene i prosjektet.

Planforslaget med vedlegg, vedtak og saksframstilling kan lastes ned på Trondheim kommunes nettside her.