Selberg Arkitekter

Offentlig ettersyn av detaljregulering for Skjefsted Vestre og Benberg ved Ringvålvegen

Forslag til detaljregulering for Skjefstad Vestre og Benberg ved Ringvålvegen ble 13.12.2016 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

Hensikten med planen er å legge til rette for deponering av rene masser. Planforslaget åpner også for å fullføre og ferdigstille et mindre masseuttak nord i planområdet. I tillegg omfatter planarbeidet regulering av fortau og gang- og sykkelveg langs Ringvålvegen. Planforslaget med vedlegg, vedtak og saksframstilling kan lastes ned på Trondheim kommunes nettside her.

Merknader kan fylles ut på kommunens nettside. Merknadsfrist er satt til 04.02.2017.