Selberg Arkitekter

Udduvoll Massedeponi: Oppstart av planarbeid og høring av planprogram

I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsles det nå at det er satt i gang arbeid med detaljregulering med konsekvensutredning for eiendom Øyan 370 m. fl. Planen omfatter deler av gnr./bnr. 2/1, 2/2, 3/1, 4/1, 4/2, 6/1, 6/2, 6/8 og 8/5 i Melhus kommune. Tiltakshaver er SG entreprenør.

Planområdet er lokalisert på Udduvoll ved fylkesveg 735 Øyan og fylkesveg 734 Øyåsbakkan. I luftavstand ligger området 3 km fra Melhus sentrum. Innenfor området er det i dag jordbruksarealer, beitemark og skog. Området inngår i et større jordbruksområde i Melhus kommune. Planområdet er ca. 185 daa

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et massedeponi for rene jord- og steinmasser i en bekkekløft i landskapet. Etter at deponiet er avsluttet skal område benyttes til dyrkamark og beite.

Området er anbefalt som massedeponi i interkommunal arealplan for Trondheimsregionen vedtatt i 2016. I kommuneplanens arealdel 2013-2025 er området regulert til landbruk-, natur- og friluftsformål. Det er ingen detaljregulering for området.

Tiltaket utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning vedlegg II punkt 11 k).  Det er forventet at deponiet vil ha konsekvenser for naturmiljø, landskapsbildet og naturressurser i området. Planprogrammet angir hvordan disse- og mindre temaer, skal utredes i det videre planarbeidet.

Planprogrammet ligger nå ute til høring i seks uker.

Merknader og innspill til oppstart og planprogram sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Sluppen, 7434 Trondheim eller på e-post til rannveig@selberg.no senest 24.08.2016. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter Rannveig Skansen tlf. 970 15 130.

Når planforslaget med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med ytterligere merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på Melhus kommunes nettsider.

Klikk her for å lese planprogrammet.