Selberg Arkitekter

Varsel om igangsatt reguleringsplanarbeid og offentlig ettersyn av planprogram for barnehage i Vola

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av reguleringsplanarbeid for eiendommen gnr./bnr. 135/287. I tillegg reguleres deler av 135/168, 135/214, 135/358, 135/361, 135/365, 135/370, 135/371 og 1031/2 i Røros kommune.

Foreslått planområde er lokalisert ved Konstknektveien og er på ca. 40 daa. Adkomst skjer fra An-Magritt-veien. Tiltakshaver er Røros kommune.

Formålet med planforslaget er å sikre tomteareal for barnehage med 6 avdelinger, trafikksikker adkomst, eksisterende turveger og friluftsområder som grenser til barnehagetomta. Planforslaget er ikke i samsvar med hovedtrekk og rammer i overordnet plan, Kommunedelplan Røros sentrum, vedtatt 25.06.2009, og faller dermed inn under forskrift om konsekvensutredninger, vedlegg II, punkt 11.

Planavgrensningen vist nedenfor angir hvilket område som inngår i planarbeidet. Plangrensa vil kunne bli justert noe i løpet av planprosessen.

Planprogrammet kan sees og lastes ned her. Kart over foreløpig planavgrensning kan sees og lastes ned her.

Merknader og innspill sendes Selberg Arkitekter AS, postboks 6094 Torgarden, 7434 Trondheim eller på e-post til post@selberg.no innen 24.08.2022.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontaktes Selberg Arkitekter v/Frøydis Aarnseth Aalbu, tlf. 976 91 398.

Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn, får berørte parter varsel om dette og kan komme med ytterligere merknader. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.